Pigheuggi revestii
de Gioxeppe Cava
doe pontate do romanço eddito in apendixe a O Manana, Anno I n. 11 e 12, 16 e 30 ott. 1904
Biblioteca civica de Saña - www.internetculturale.it
[p. 3 modifica]

Appendice d’O MANANA (5


GIUSEPPE CAVA


Pigheuggi revestii
Romanzo dell’oggi.


II.

O releujo da sala manxè o seunava e eutt’ue, e zà o carussè o l’ea zù davanti a-o portego a spetè e scignure.

E sciccumme o cumensava a fa ciuccà o staffí, a scià Giulia a l’ha mandou zu a serva a dighe che o l’avesse paziensa de aspetà sinque minuti.

Intanto a mammà a s’ea ingiarmà a bella-megio, e, grassa e grossa cumme a l’ea, a pareiva un sacco de strasse cuverto de sèa. E sciccumme e figge se perdeivan in menuzie, a scià Giulia a l’ha cuminsou a perde a paziensa.

— Beate figge, se ghe ne veu pe vestive. L’e due ue che sei lí e no sèi àncun prunte.

— Ti capisci ben mamà che o tempo o ghe veu.

— Benedetto tempo!... miè un po’ mi.

— Va la che ti fè a to figùa.

— Cumme o saieva a dí: fasso a mè figùa?

— Vurieva dì che ti basta che ti te senti a roba addosso t basta.

— Allun, sbrighève; o le zà eutt’ue e a carossa a ne spèta.

— Ecco, semmo pronte.

— Piggieve e sciarpe e andemo che o l’è tardi.

E due figge se sun piggié e sciarpe in man e se sun avviè verso a porta. A scià Giulia a l’è restà a dà i urdini a serva e poi a l’ha infiou a scà anche le, truttando a perdifiato pe acciappà e so figge e què ean za arrivè in to portego e l’aspetavan.

Arrivou a muè sun muntè tutti in carossa; o carrussè o l’ha piggìou e guidde e via de cursa verso o teatro.

Quando sun arrivé o teatro a sala a l’ea ancun tutta scùa. Poche ean e persunn-e assettè in platea; i palchi ean cumpletamente veui.

Vedendo tutto ao scùo, muè e figge sun restè de stùcco. Se credeivan de truvà o teatro pin stivou, cumme quando a Natale andavan in to luggiun e aspetavan de ue che o vegnisse averta a porta pe purei andà a piggiase i posti buin, dunde o no gh’ea l’impedimento da lampa.

— Mammà, ti veddi cumme o l’e veuo o teatro. — Davvei, no me o credeiva.

— Ho puia che o no vegne nisciun.

— Ghe vùrieva proprio di gran maeducchè, te o segùo mi.

- ’Na serata cumme questa in onure do prinsipe de Turin, o no gh’e un parchetto piggiou.

— L’e ’na vea vergheugna; l’ho sempre dito mi che a Savunn-a gh’emmo un muggio de piguggiusi.

— Tanto o vareiva che se ne stescimo a casa. In te quello mentre o s’e visto vegní zù da o suffito i ’na gran luxe. Chinavan a lampa.

E figge de Menego se sun subito assetè ai dui lati do parchetto, dùe impalè, cumme statue pe fase amià. Naturalmente tutti i euggi se sun pòsé in sce lu, cumme e sule scignure che occupavan i parchetti. Centindose l’oggetto de l’ammiraziun generale se gunfiavan tutte e no stavan ciù in t’a pelle da-o piaxei.

Viceversa poi se avessan sentio i discursi che o se faxeiva in sciou luro cunto saievan vegnùe russe cumme bisciuin.

A poco a poco o teatro o se impiva, ma i parchetti restavan veui. Doppo vinti menuti abbundanti l’e cuminsou a cumparì quarche scignua, poi in sce o cuminsà do spettaculo quarche atra, tutte vestie cun a mascima eleganza, ornè de oi e de brillanti. Ma i parchetti in maggiuransa restavan sempre veui.

— Te l’ho dito. I nostri scignuri sun un muggio de piguggiusi. E di che se tratta de fa onure a un prinsipe. Pe furtunn-a che semmo vegnùe nuiatre. E cuscì dixendo a muggè do savattin arricchio a se faxeiva vegni i petaffi cume se ghe avessan feto un affrunto a le mexima.


(Cuntinua)

[p. 5 modifica]

Appendice d’O MANANA (6


GIUSEPPE CAVA


Pigheuggi revestii
Romanzo dell’oggi.


Doppo prinsipiòu o spettaculo cun grande surpreisa da muè e de figge, i parchetti cuminsavan a impise e in scià fin de l'atto èan tutti a-o cumpleto.

Naturalmente tutti i occiali se puntavan in sce lu, e ciù de ’na scignùa no cunuscendole a l’aveiva dumandou chi èan. Sentindo poi da quarchedun che èan e figge de l'antigo savatin se mettìvan a rie murmurandu:

— Miccere che lusso!

— Se sà, veuan fase avanti; veuan cunquistà un posto in ta nostra sucietè.

— Ah, ah, ah! cumme sun bùffe! Seguo, ma prima devan pensà a levase d’addosso a spussa de peixe.

— Ma miè un pò che mainèa ridicula de vestí — a dixeiva un’atra.

— Davvei, ma pe figge d’un savattin restan ancun ben.

— Sun tanto pinn-e de rùpie che pàn scarpe vegie stiè in furma.

— Miè poi a muè cun quello naso russo cumme un peverunn, a pa’ ’na imbriagunn-a.

E a denigraziun da muggée e de figge de Menego a saieva cuntinuà ciù feroce, perchè e scignue sun e ciù feroce nemighe di povei arrichìi, se o no fuise cumparso o prinsipe in to parchetto reale.

A-a cumparsa do prinsipe tutti se sun arsé in pè applaudindo, e l'orchestra l’ha ciantou lí o pesso che a l'ea derè a sùnà pe attaccà a marcia reale mentre scignuri e scignure criavan: «Viva o prinsipe de Turin! Viva a casa Savoia!»

O prinsipe o salùava cun di grandi inchin e accennando cun a man de lascià perde.

Finarmente i applausi e i crii sun cessè e o spettacolo o l’ha cuntinùou, ma e attenziuin generali ean dirette a-o prinsipe, a-o què e nostre belle scignue faxeivan l’euggio duse miando in to stesso tempo cun malignitè e furtunè che pureivan andà a avvixinalo in to so parchetto.

E figge de Menego, manco a dilo no sun stete fra queste furtùnè, pe quanto avessan riscciou de piggià un storsicollo a sun de tegnighe i euggi addosso.

Però gh’è stèto un mumento ne o què o pareiva che o prinsipe o l’avesse nuté e o gh’ea parsciùo che o l’avesse parlou de lu cun un scignuro che o gh’ea vixin, ma a no l'ea forse che un’illusiun de povie figge.

Doppo quarche tempo ò prinsipe o s’è retiou pe andà a-o ballo de surva in to Casin de lettùa. E derè a le a poco a poco tutti i scignuri se sun arsè e han lasciou i parchetti che sun restè veugi. E figge de Menigo no aveivan nisciun invìto e sun restè au teatro. Intanto Menego che o l'ea andèto a truvà i so amixi in te l’ostaia do Leun d’ou e o pagava buttigge surva buttigge bevendo cumme ’na spugna. I so amixi ghe fazeivan festa a ciù no dì e beveivan o vin cumme l’en-a a beive l’ègua do maa.

O beive o l'ha cummensou a desligaghe e corde da gua e i canti sun cummensé.

— Ëh, Menego, ti te ne ricordi de quelli belli tempi d’a nostra zuentù quando andamo a cantà sutta e finèstre de nostre galante?

— Atroché.

— Chi l'avesse, maiciù dito che ti saiesci diventou cuscì ricco!

— Ma che ricco. Sun sempre o Menego, o Meneghìn, cumme me ciamavi allua

— Saià, ma oua te se vedde appenn-a a ogni morte de vesco.

— Cose vurei sun quelle smurfiuse de mè muggèe e de mè figge che me tegnan sutto ciave cumme un prexiunè.

— Ti e bun, va là a lasciate menà po o naso.

— D'oua in avanti però veuggio ribellame, per dio sacramento!

— Bravo. Evviva l’allegria. Evviva o nostro cumpagno Menego!

— Evviva!

E tra la la lero, tralalero
ou la li lu lilu là!

(Continua).