Οropa de Zan'Andria Spinnoa
Atto Terço - Scena Œuteña

[p. 72 modifica]

SCENA OTTAVA

Caporale, Pometta al balcone.

suona

C. Ra sento. O via cantemone unna bella
In lengua Drasennella[1]

1. Questo barcone gh'èra ra cadenna
Onde ch'Amò me tene incadenat[t]o,
Mà sento tanta sciamma, e tanta penna,
Che serto farò quarche desbaatto.
Mariollà.

2. O fatte à rò barcon castagne ciocche,
Signora mia io te vorria parrare;[2]
Chi ben nò olle un corno chi l'astocche,
Unna lanza lo posse astrapassae.
Marriollà

Ah ti mòmi Lillonna!
Voeggio un po vei se me ne ven in coe
Unna che à Zena un serto me Patron
Se fesse fà da un Tà,
Chi fava profession d'esse poeta.
Sì, à me sovven. Cantemora

1. Belli Oeggetti
Cattivetti
Sei barestre, mà forlanne;

[p. 73 modifica]

Se miræ
Vuì m'affrecciæ,
Mà son sanne
Re ferie,
Che chi ve mira moe, mà moe de rie.

2. Pupillette
Sei vespette,
Ch'hei un sagoggio dose, amaro,
Me ponzei,
Se ve vozei,
Ma l'æ caro
Ro tormento,
Che chi ve mira moe, mà moe contento.

P. Cos'oe di Bordiggon, cos'oe dì Cicco?
Se poe sentì de miegio?

C. Pometta? P. Caporà?
Voetto che t'arve[?] C. adaxo.

P. Ti hę così poca quinta? C. eh sì, scapolle.

C. Comme scapolle? C. Ti te piggi spatio.

P. Mi spatio? e diggo s'hò dà arvì ra porta.

C. Se nò voeggio atro? P. e vegno. C. ò Zembo ond'etto?

  1. Darsennella (1665)
  2. parlare (1665)