Οropa de Zan'Andria Spinnoa
Atto Terço - Scena Seteña

[p. 70 modifica]

SCENA SETTIMA
CORTE
Caporale.


Brutta cosa è l'Amò, dixe Petrarca.
Tristo chi se gh'imbarca.
Però, quande se gh'è, besoegna fà
Dre braghe veiria, e havei ro coe contento,
Lascià sciussià ro vento,
Fà dro mà festa, e comme di se sòle,
Mollàghe in poppa. A Zena in àtri tempi
M'inamorava spesso,

[p. 71 modifica]

Mà de passaggio, e com'à l'ostaria,
Un bocconetto, e via.
Aura son coetto; cose posso fàghè?
Se n'escio, à no tornaghe.
L'era unna bella cosa
Vorrei ben per un giorno,
E se per arrivàghe besoegnava
Perdeghe tempo attorno; e mi scappava
Presto comme ro scento,
E meteiva ra proa per atro vento.
Che nò poeiva havei testa à fà ra vitta
De serti Zovenotti,
Che all'ora spallezzava. O che moinna!
Sberretæ da noev'agni à rì barchuin,
passeggi pe re stræ,
Musiche, e mattinæ;
Straccà pedanti à speggazzà biggetti,
A tacconà sonetti.
Strangosci, e reverentie,
Frexetti à ro capello,
Croetti, e ca(r)varcate,
Comparse, e mascarate
E ch'ælo? cose felli?
Giust'in dex'agni un miggio
Un sarùo per miracoro,
Un sguardo miserabile,
Un ballo per limosina,
Dell'àtro resto nihil est in busciola;
Se voeran dì rò vero
Zero via zero, zero.
O m[i]seria, ò mattò,
Servì senza salario
Mà cose staggo à dì? ta sæ de lò!
Mi fasso à l'incontrario, e non m'imbarco

[p. 72 modifica]

Senza bescoetto. Mà me crao, che sæ
Zà tardi, e che Pometta me bestente.
Hò portaò rà cocossa, e preche à sente
Voeggio prima sonà doe stanziette,
Ghe canterò dà poe doe barzellette.