Οropa de Zan'Andria Spinnoa
Atto Segondo - Scena Trezexima
[p. 54 modifica]
SCENA XIII.
Caporale, Pometta.

C. Vegnirò. P. Caporà. C. Ti vegni à tempo.
M'è cheito ro formaggio
In sciù ri maccarruin.
Te sercava. P. Son chì. C. Voeggio un servixo.

P. Di pú. C. Vorreiva, che ti fessi tanto,
Che rò Segnò Frorindo
Parlasse à to Patronna.

P. Eli via, ti dę ra lodora!
Frorindo? C. E te pà strannio?
Frorindo. P. Eh' ti stravannij.

C. Ti è ben sòtì de pelle!
Gh[']è tanto mà? P. Se l'ę in prexon? C. Ti burli.
Te diggo che l'ę foera

[p. 55 modifica]

P. Te diggo che l'ę dentro.

C. Se mi l'hò visto aora, aora?

P. Questa è da scrive. E come n'ęlo uscio?

C. Com'ò gh'intrà; te ne farò un'istoeria.
Cose voetto che saccie? In doe parolle
L'è foera, è à to Patronna
Pre cosa d'importantia
Così à l'hora dra Gatta
O vorreiva parlà. P. L'è giusto patta.
Me craò, che mę Patronna
Nò vegghe l'hora; in ogni moeo ghe vaggo,
Veìrò, responderò; C. T'aspieterò.
T'hò poe da dì unna cosa.

P. Voetto aora? C. Nò ch'hò spressia.
Addio; P. M'arreccommando.

C. Tegnime in gratia tò
Carissima. P. Te gh'hò.