Οropa de Zan'Andria Spinnoa
Atto Primmo - Scena Dozexima
[p. 20 modifica]

SCENA DUODECIMA.
Caporale, Pometta.


C. Tutto và de pontello.

P. Meschinna mi, ò m'hà visto!

C. Matto senza servello
Vatte à fià de Donne!
Mi come amigo viegio, e paisan
Me creiva dì pre dì
De tocàte ra man;
E mentre me pareiva
D'havei sorva de ti
L'anterioritę,
Troevo, che un sezen d'hommo
Me leva ra canella.
Me creiva d'esse in sella,
E si me troevo à piè: da poe pre chiè?
Per un scompiscia canti,
Un spuzzetta, un sciardio;

P. Sentime Caporà. C. Troppo hò sentio.
Mà, se non te l'attacco,
Dimme, che nò son mì.
Possè stà quattro dì senza tabacco;
Possè perde ra scrimia intro ciù bello,
Ch'oevero ro parmetto;

[p. 21 modifica]

Possè deventà rango in quello puinto,
Che daggo intro sbirretto;
Se no te fasso. Basta.

[P]. Caporà ti t'inganni. C. E ti te pensi
De vendeme verdinne,
De vozeme ro pugno intre l'oreggia?
Son fossia querzo, ò sordo?
Sonè matto, ò balordo?

P. Lasciame dì quattro parolle. C. A mì,
A mi tocca parlà, che son l'orocco.
Mà te fasso savei, che donde tocco
Fasso parei ro segno.
Che son rò Caporà,
Rò quà se sà levà
Re mosche da ro naso;
Che chi me mira storto
Ro fasso cò ro sciaò
Trę miggia da lontan spussà de morto;
Ch'hò marcao ciù mostassi,
Che n'hò de peire in mento;
Ch'hò mesurao ciù spalle,
Che n'hò cavelli in testa;
Ch'à ciù personne hò fęto fà ra festa
Che n'hò. P. Mi nò gh'hò ciù
Nì testa, nì berretta.
Se ti no voe sentì, nò sò che fàghe.

C. Sì si ciantame pù.

P. Finiremmo rà lite,
Come tè sę passaò re primme fite.

C. Donne? moe ciù in eterno.
Ciù presto ro Diavo de l'unferno.
No s'imbarche chi hà servello
Si ben pà che sę bonassa,
Che ra Donna è unna carmassa,

[p. 22 modifica]

Chi fà perde ro vascello.
E pre quanto pà c[']à rie,
C[']à l'invie
Chi hà giudizio nò se fie,
Che si ben à vè sarùa,
A l'hà vento chi refua.