Οropa de Zan'Andria Spinnoa
Atto Segondo - Scena Œuteña

[p. 43 modifica]

SCENA OTTAVA
CITTÀ.
Caporale, Pometta.


C. Aspieta, aspieta, à me pareiva apuinto
Ra fora dro bestento.
Poeiva aspietaro: E ghe l'ho sempre dito,

[p. 44 modifica]

Sciò [A]rdelio in terra d'atri
Besoegna stà à cadello,
E n'havei ro servello
In simma dra berretta.
Sò danno ò l'æ in Gattorba.
Mà mi, ch'à l'incontrario
Son formigon dra sciorba,
S'à ri miè tempi hò fæto quarcosetta,
Me dei loego à rò manco à fàra netta.

1. Ra patteta, e ra stralera
A Gorziggia, e à Filibù
Ra deì mì, mà de manera,
Che nissiun ghe parlà sciù.

2. Rò Spagnollo l'affièghei[1]
Tanta puira ò se piggià,
Corne d'oro l'accopei,
E sì à Zena, ò nò se sà.

P. Vaggo, e vegno. Mà tę
L'è chi ro mie mercante,

C. Largo, chi è là? chi passa?
L'è rà cascia.
Fæghe ròso, saruæra. L'ę ra cassa lazagnęra

P. (Voeggio un pò stà sciù ri miè sinque sòdi.)
Seì cose voeggio dive, ò quello Gioeno,
Stæ sciù ri vostri termini,
Se nò cò unna Pantofora
Ve petto in sciù ra smorfia.

C. Cos'oetto di scorlussora?
Pre dì che sæ un pò coetto
Ti piggi tanta odatia?
Staggo à vei, che nò saccie onde fà l'orza?

1. Si che Chiæra nò me prega?
Lionora nò m'hà in coe?
Camillin nò me straprega?

[p. 45 modifica]

Giulietta nò me voe?

2. Staggo à vei che l'arzellæra,
Chi me streppa mancherà?
E quell'atra Butteghæra,
Che ti sæ, nò me vorrà?

P. Mi assì, se ti me lasci,
Nò troverò mario,
Meschinna mì me mancherà partio!
Æle cose Vexinne?
Chi me sbroffa d'axao, chi me conforta?
Se Ruggero è partitto, Arsinna è morta.
Staggo ancoe à veì, che rò Rossin dà Sori,
Rò Capoà Sgambietto, e l'asso d'ori,
Rò Gigante Bædin,
L'aggiutante Testassa,
Rò Capitan Pendin
Nò me fan l'armorassa,
N'oxellan ri barcuin?
E ch'ælo? C. Sì mà ti no dì rò miegio.

P. Comme? C. Ro Zembo. P. E toffo.
Cose ne voeggio fà? C. Questa æ da scrive,
Nò te g'hò visto mi fà dre Mignottore?
Nò posso comportà,
Che ti me voeggi vende dre ballotore.

P. Se ti n'hæ patienza
D'intende ra raxon.

C. E che raxon? P. Burlava.

C. E tiò, montę chi, che virei Zena!
Chi te cresse Vorpetta!
A mi torta de grilli?
A mi vessighe pre lanterne, à mi?

P. Sciù ra mæ puritæ, ch'à và così.

C. E quelle serimonie
Con quelle reverentie?

[p. 46 modifica]

P. Eran pre mæ Patronna.
C. Pre tò Patrona? P. Sì. C. Pò fà dro mondo,
Ch'hala lezuo l'istoria
Drà moggiè de Giocondo? P. Eh' ti nò intendi.
Rò Zembo è carzenè,
Si a vorreiva da liè,
Ch'ò ghe fesse un servixo
Pre cuinto d'un Prexon. Mi per haveiro,
Pre che da poe intro mannego ò nò loccie,
Gh'hò dæto dre pastocchie:

C. Donca. P. Sì. C. Ti n'æ. P. Serto C. Inanamorà[sic]

P. De chì? C. Dro Zembo? P. Oh questo no. C. Seguro

P. No ro son, te ro zuro.

C. Te posso cræ? P. Se n'e così possè.

C. No giastemà. P. Mà ven de la personne;
N'è ben, che semmo visti C. Intanto, intanto
Veghemose à ro manco.
P. Voetto staseira? C. Sì.

P. Vaggo, à reveise. C. E mi doggio ro canto.

  1. affighei (ed. 10.10.1665)