Οropa de Zan'Andria Spinnoa
Atto Primmo - Scena Unzexima

[p. 16 modifica]

SCENA UNDECIMA


Delfo, Pometta.


D. Troppo duro è il me-
me me Duro il mestiero
Di far il Carceriero.
Chi mi vuole di quà;
Chi mi chia- chia- chia- chiama di là.
Io no ne posso più
Tutta la notte, èl' dì
Sempre di quì, di lì.
Scorrer di sù, di giù,
Chiudi à questo, apri à quello;
Che vadano in bo- bo-
bo- bo- bo- bo- in bon'hora:
Non m'avanza tant'hora
Da fare il conto mio
Con quella traditora,
Che m'hà rubbato il cor.

[p. 17 modifica]

Sol ci mancava Ardelio.

P. (Mę patronna hà l'asillo,
E à và sercando mà, come ri Meghi)

D. (Eccola per mia fè.)

P. (Si gh'ę satao ro grìllo.
Mà cose voeggio fà de questi cięti?
Dixe ben ra canzon,
Attendi à ligà l'aze
Donde voe ro patron)

D. Addio; ti dò il buon- buon-

P. (Non sercà d'avantaggio;
Fà vista de nò vei;
Lascià fà, e taxei.
L'è chì chi serco.) D. Addio ti dò il buon- buon-

P. bon, bon, trè votte bon D. Ti dò il buon giorno.

P. A me parei voe cioeve,
Che van re sepie attorno.[1]

D. Tù ti pigli solazzo
di farmi sempre mai qualche strapazzo.

P. Mi te strapazzo? D. Al fine
Non sono le mie voglie
fuor di raggion, se ti pretendo in mognie.

P. Con quello tò zeveggio in sciù re spalle
Ti poeri unna lumassa;
Mà pre pareiro miegio
piggia moggiè, che presto
poe esse, che à te daghe ro tò resto.

D. Son'io forse si brutto?
Tal ve n'è, che mi prega.

P. Chi parla a l'incontrario, e chi te nega?

D. E poi se brutto io sono,
Io sono almen co- co-
co- co- co- co- cortese,
E sò far buone spese.

[p. 18 modifica]

Talche potresti haver peggio partito.

P. Si, se ti fuissi drito.

D. Se bene io non son dritto.

P. Eh' via caro Zembetto.
Lascemmo andà re moche, e stà con mie;
Se poe ben dì quarche bonombra, e rie.

D. Sono troppo pungenti i sche- re scherzi tuoi.

P. (Hò besoegno de liè, no l'inagrimmo.)
Mà son corpi d'amò.

D. (Vuò stare anch'io sù l' duro.)

P. Ti non t'accorzi? D. Io vedo,
Che sempre mi dileggi;
E pure esser non credo huom da strapazzo.
Ca ca- ca- ca- ca- caro hò l'honor mio

P. Caspita ti è stizzoso!

D. E se mi salta in te- te- te-

P. Tę tę, D. Te te- te- te
Testa la fantasia,
Che sì, che à mezza via
Io fò io fò io fò P. Chi havesse puira!

D. Io fò fò fò P. Tiò.

D. Io fò qualche pazzia

P. Osciù m'accorzo, che ti hę paggia in becco:
Eh' via vegni à ra libera,
E dì, che un'atra Zovena.

D. Non dirò mai tal cosa.

P. Mà se ti me voe ben,
Prę cose vęto in coellora?

D. Dubito del tuo affetto.

P. Lascia pù ro sospetto, e stà seguro.
Te voeggio ben. D. S'io lo credessi. P. e Zuro
Pre questa oreggia d'Aze.

D. Sempre tù scherzi. P. Senti:
Prę segno dro tò amò voeggio un servixo.

[p. 19 modifica]

Da poe commanda. D. Un solo? Io ne farei,
E quattro, e cinque, e sei.

P. Me ro prometti tù?

D. Dico di sì, che posso dir di più?

P. Mà veito? bocca bussiora.

D. Tacerò. P. Mę Patronna
Figgia de sò Meistrę
Stà seira voe mandà
Un so paggio à parlà
Con quello forestè,
Che d'orde de so Poere è incarzenaò.
Besoegna, e te ne prego,
Che ti ro menni dentro
Tanto c[']o posse faghe un'ambascià.
Cose stęto à pensà?

D. (D'Ardelio intende) E se dapoi si sà,
Delfo dove anderà?

P. Veramenti gran cosa
Staremmo à vei chi te farà ra spia!

D. In Pi- pi- pi- picar- di- di- cardia.
Però perche tù veda,
Ch'io ti vuò ben da vero,
Và, che ti dò pa- pa-

P. Eh' lascia stà tò Moere;
N'arregordà ri morti à tora. D. Senti;
Và, che ti dò pa- pa-

P. Ti n'oe taxei? D. pa- pa-

P. O razza mariolla.

D. Ti dò pa- pa- parola.

P. O te dirà prę segno.
Cose te poelo dì? D. presto in buon'hora.

P. O dirà Gattamora.

D. Per caparra d'amore

[p. 20 modifica]

Orsù gettami un baccio.

P. Guarda c[']o no te scappe. P. Oh' questo nò.
Stretto, stretto il terrò.

P. Piggia, piggia. D. Lo piglio,
Mia bella Olimpia. P. O perfido Bireno.

D. Io ne vuò far co- nserva in questo seno.

  1. 1695: van le lumache intorno