Οropa de Zan'Andria Spinnoa
Atto Primmo - Scena Sesta
[p. 8 modifica]
SCENA SESTA.

CORTE.

Caporale, Pometta.


C. Sæ maledetto ro sè, sinque, e doa:
Gh'era tanto da fà, corpo de diexe
Piggià re voxe attorno, e demandà
Cose ve pà, Signori?
Ælo corno? ò no l'ęlo?
Testa de mamalucco
O se misse li duro,
Comme un pezzo de stucco,
E quello intanto tira,
E petta lì trei assi.

Nò ghe ri voeggio mette
Se ghe ri visse caze.
A Zena à Menegassi
Ne persi unna in dixoetto,
Chi mè fesse restà comme un pei coetto.

Isti minchioni, metteghe avvantaggio!
Me fan sempre così,
No ghe ro voeggio mette à ri me dì.

P. (Fatte forte Pometta,
Che te ne fà mestiè.)

C. (Prè dexe à l'ę chi liè)

P. (Amò quello treitò
Ghe hà misso tanto foego,

[p. 9 modifica]

Ch'à nò ne troeva loego.)

C. (Zoveni, e paisen
L'æ de raxon, che se voggemmo ben.)

P. (Zovena, Principessa, innamorà;
Nò se ne poè fà ben: l'æ deventà
Greve comme un crestiè.
Se ghe ven fantasia
A s'arraggia, à s'astria,
A me sbraggia, à me cria:
Aora à cianze, aora à sboæta,
De raggia, e de martello;
Prè dira bella giusta
Ghe perdo ro servello.)

C. (Cos'hàla? à me pà in coellora.)

P. 1. Se in vestira me desbrasso
A stà li comm'un passion;
Poe à me lura dro coasso,
A me rogna dro striggion.
2. Se ghe daggo ro Gianchetto
Puæro, à dixe, incazinà;
Se ghe metto ro rossetto
Puæro giusto Carlevà.
3. Quello rizzo è mà desfęto,
Ro frexetto è mà appuintaò,
Ro Girello hà troppo træto,
Ro rebusto è strascinaò.)

Mà tę: l'etto? ò nò l'ettò?

C. Ti hæ ben ra vista grossa!

P. L'æ, che se vimmo spesso.

C. Se ti tè tegni bonna?

P. Piggiate l'avvantaggio,

C. Doppo, che ti è Signora,
Nò se te poe parlà.

P. Cose ghe posso fà,

[p. 10 modifica]

Se trà Taverne, e bettore
Ti passi ra giornà?

C. Chi serve à Patruin Zoveni
Nò poe, sempre c[']ò voe,
Attende à fęti soe.

P. Ti troevi ben ro tempo
D'andà sciù ri torè.

C. Re ore rincresciose
Donde re don passà?
Se te vegno à parlà
Te troevo sempre in fęti
D'attorno à ra Patronna.
O che ti fæ impasteura,
O ti desfæ gianchetto,
O ti maxini imbroeggi?
O che ti dę ro sugo; ò che te troevo
Con re mollette in man
Dà incanellà ri rizzi,
O con ro chięro d'oevo
Dà fà ra pelle liscia, ò con ro vedro
Dà assottiggià re seggie,
Te veggo andà, vegnì, voze, e revoze,
Curlà quella toretta in tanto, in tanto,
Che l'è da fane un pianto.
Mi all'hora. P. ohime nò ciù, nò me di ni(e)nte.
A pà unna bella cosa
Servì pre camerera? à l'è unna morte
Quanto è megio servi
Pre donna dà servixo! à ò manco mà
Fæto ri fæti grossi
N'hei atro dà pensà.

Mà, se no veggo mà,
Ra mæ Patronna ven.
A reveise. C. Ma quande[?]

[p. 11 modifica]


P. Subbito che ti poe, lasciame andà,
Ch'à nò me vegghe. C. Addio. P. Tegnime li.

C. Voeggime ben, che te ne voeggio à tì.