Cava in to remoin 1930/OH! SAVONN-A!

In to remoin de Gioxeppe Cava
Oh! Savonn-a!
A-o generale marcheize Poo Axao, poistæ de Saña

[p. 12 modifica]OH! SAVÖNN-A!

A S. E. ö Generale Marchese Paolo
Assereto, Podestae de Savonn-a.

Te vêuggio ben Savönn-a,
o bella mae çittae,
bonn-a, gentile, onesta,
meistra de civiltae.

De 'sta Rivea de incanti,
gemma segonda e antiga
e illûstre quant'ogni âtra
ö nömme a-a Storia a liga

pe l'arte, pe-i commerci,
pe-o genio di mainae
e pe virtû de popölo,
da-e ciû lontann-e etae.

[p. 13 modifica]

Purtroppo, lungo i secoli
pe côrpa de faziôin,
t'ae supportôu da forte
assedii e distrûziôin.

Dûxi, Marcheixi, Prinçipi,
t'han invidiôu, t'han vinta;
han fabbricôu castelli
in drento da têu çinta,

che battezzae da-a Brilla,[1]
e da l'agûo Speron,
doveivan, ëse ûn scimbolo
d'eterna sôggezion.

Cö zetto de têu case,[2]
ö porto t'han impio,
t'han faeto baxâ a pûvie,
a libertae rapio;

pûre ciû bella e nêuva
da-e çenie t'ë risorta,
pe-a volontae de gente
che ö basto a nö söpporta.

[p. 14 modifica]

Sörva de mûagie antighe,
di deröcchae bastioïn
e macchine a vapöre
cantan e sêu cansoïn,

mentre in to nêuvo porto,
a-o posto de galee,
e nave dö commercio
fûmman da-e ciminee.

Tûtta 'na vitta attiva,
ûn slanso de travaggio,
l'ha scançellôu pe sempre
i segni dö servaggio,

e t'ha redaeto ö posto
a tî segnôu da-a Storïa,
scrivendo nêuve pagine
de nêuva e vera gloria.

   *
*    *

Te vêuggio ben Savönn-a,
nativa mae çittae,
e tûtte insemme abbrasso
e belle têu contrae.

[p. 15 modifica]

Da l'elegante Cörso
finn-a a-e ciû antighe stradde,
da-i caröggetti streiti
a-e ciasse, a-e têu caladde.

Amo e collinn-e verde
ch'in gio te fan çentûa,
ö mâ che i pê te baxa
e ö nomme têu salûa.

Amo i vinetti gianchi
faeti con l'ûga, a-a vêgia,
e i birbi êuggin de zôene
döve ö têu çê se spëgia.

Amo a franchessa sccetta
di sgrêuzzi têu mainae,[3]
e e belle popölann-e
di Fraighi e di Casciae.[4]

   *
*    *

[p. 16 modifica]

tî t'ë cangiâ, Savönn-a,
mi pûre son cangiôu,
ma a mente a no se ascorda
l'aspetto dö passòu.

In tî tûtto me parla,
o me sôvegne a-o chêu
di anni mae ciû belli,
di zêughi da figgiêu;

di amixi mae ciû cäi
da primma zöventû,
di belli sêunni rêuza
ch'aôa no sêunno ciû.

Te vêuggio ben, e sacra
ti m'ë pe-i gran dölöri,
pe-i giorni de letizia,
pe-i morti Genitöri,

che là in to Triste Campo,
poco lontan da-o mâ,
m'aspëtan in ta paxe
che a vitta a no sà dâ.

  1. Brilla, Sperone: antichi castelli costruiti dai genovesi e guardie della città.
  2. Zetto: macerie.
  3. Sgrêuzzi: ruvidi.
  4. Fraighi, Casciae: Orefici e Cassari, nomi di due popolose vie della città.